headerslide

Arbeidsmigratie: noodzaak en uitdagingen voor de uitzendbranche

03-11-2023

De Nederlandse economie en samenleving leunen sterk op arbeidsmigratie, waarbij zowel EU- als niet EU-arbeidsmigranten een onmisbare rol spelen in het opvullen van de personeelstekorten in de huidige arbeidsmarkt. Een integraal beleid is echter cruciaal om de omstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren. In de groeiende vraag naar arbeidskrachten, speelt de uitzendbranche een centrale rol in het faciliteren van arbeidsmigratie. Met de ondersteuning van oplossingen zoals die van Nocore, kunnen uitzendbureaus effectiever opereren in deze dynamische markt.

In Nederland ervaart een grote groep mensen een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak als gevolg van werkloosheid en de ontvangst van verschillende sociale uitkeringen. Bovendien werken veel Nederlanders parttime. Een aanzienlijk deel van het werk wordt opgepakt door arbeidsmigranten uit landen zoals Polen, Roemenië en Tsjechië.

Uitzendbureaus zijn hierbij onmisbaar: ze bemiddelen niet alleen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar zijn ook de grootste werkgevers van arbeidsmigranten. Ruim een derde (35%) van de uitzendkrachten is arbeidsmigrant.

Het aansporen van de (gedeeltelijk) werkloze bevolking om aan het werk te gaan kan de behoefte aan arbeidsmigranten verminderen. Alleen daar vormen zich grote obstakels: het loont vaak niet om meer te gaan werken door de belasting op arbeid tegenover het verlies van toeslagen.

Arbeidsmarktspanning: structurele krapte

De spanning op de arbeidsmarkt is hoog, in heel Europa, en Nederland is geen uitzondering. We hebben te maken met oplopende personeelstekorten. Vooral in cruciale en maatschappelijke sectoren zoals gezondheidszorg, duurzaamheid, woningbouw en mobiliteit. Er is structureel meer vraag naar personeel dan aanbod. De vooruitzichten wijzen op een verslechtering van deze situatie in de nabije toekomst, door vergrijzing, een stijgende zorgvraag en een krimpende beroepsbevolking.

Het is van belang dat we blijven inzetten op het verhogen van het arbeidsaanbod. Het stimuleren van meer werken is een strategie om deze marktkrapte te verminderen, maar dit is slechts een deel van de oplossing. Het is essentieel om niet-werkenden effectief naar de arbeidsmarkt te leiden en de productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld door robotisering en automatisering.

Arbeidsmigratie is en blijft noodzakelijk

Uit alle analyses blijkt dat deze maatregelen alleen niet voldoende zijn om de structurele krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Een goed gecoördineerde inzet van arbeidsmigranten is en blijft noodzakelijk voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zoals het realiseren van voldoende huisvesting, het waarborgen van zorg en het succesvol doorvoeren van de energietransitie. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie en zijn een integraal onderdeel van een uitgebreid pakket aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte te verlichten.

ET-regeling en recente ontwikkelingen

De ET-regeling (Extraterritoriale kostenregeling) is een fiscale regeling voor werkgevers en buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Deze regeling biedt een belastingvrijstelling voor de extra kosten die deze werknemers maken door in Nederland te werken, zoals reis- en verblijfskosten. Recentelijk zijn er discussies geweest over mogelijke aanpassingen aan deze regeling, gezien de groeiende zorgen over mogelijke misbruik en de wens om de regeling meer in lijn te brengen met de huidige arbeidsmarktrealiteit. Het is essentieel voor uitzendbureaus en werkgevers om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en de impact ervan op hun bedrijfsvoering. Met de software van Nocore, wordt u geautomatiseerd ondersteund in het optimaal toepassen van deze ET-regeling.

Respectvolle aanpak arbeidsmigratie

Een respectvolle benadering van arbeidsmigratie is cruciaal. Hoewel het overgrote deel van de werkgevers ethisch handelen, zijn er strengere overheidsmaatregelen nodig om uitbuiting en misbruik tegen te gaan. Zoals strengere handhaving van arbeidswetten en het versterken van inspecties op de werkvloer. Ook zijn er initiatieven om arbeidsmigranten beter te informeren over hun rechten en hoe ze misstanden kunnen melden.

Het toelatingsstelsel is een stap in de richting van betere regulering, en zal naar verwachting op 1 januari 2026 van kracht worden.

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Ongeveer honderdduizend buitenlandse arbeidskrachten vallen onder het vrij verkeer van werknemers en diensten binnen de EU, daarnaast vindt er ook arbeidsmigratie plaats van buiten de EU. De laatste groep omvat vaak hoger opgeleide professionals die cruciaal zijn om de tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten in bepaalde beroepsgroepen op te vullen. De groep van binnen de EU omvat voornamelijk praktisch geschoolde arbeidskrachten, die essentieel zijn voor onze samenleving en economie. Echter, in 2021 heeft de commissie Roemer gewezen op ernstige tekortkomingen ten aanzien van de woon- en werkomstandigheden van deze groep laagbetaalde arbeidsmigranten.

De Nederlandse overheid moedigt lokale gemeenten en werkgevers aan om geschikte, betaalbare huisvesting te bieden voor deze groep, gezien de aanhoudende vraag​​. Een recent rapport heeft de precaire huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten aan het licht gebracht en vijftig aanbevelingen gedaan om hun leefomstandigheden te verbeteren​​. Daarnaast heeft de toenemende asielzoekersaanvragen en het tekort aan betaalbare woningen geleid tot een concurrentie tussen migranten en Nederlandse burgers voor sociale huisvestingsplaatsen​. Dit onderstreept het belang van goede huisvestingsnormen en samenwerking tussen lokale autoriteiten en werkgevers om adequate huisvesting te garanderen voor arbeidsmigranten.

Complexiteit in de uitzendmarkt

De uitzendmarkt voor arbeidsmigranten is ingewikkeld door de vele uitdagingen en vraagstukken rond arbeidsmigratie. Centraal staat het waarborgen van de rechten en het welzijn van arbeidsmigranten, met een streven naar een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt. In deze ontwikkeling spelen uitzendbureaus een belangrijke rol, naast overheidsinstellingen, huisvestingsorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

De juiste ondersteuning voor uitzendbureaus met arbeidsmigranten in dienst

Nocore heeft al geruime tijd een samenwerking met Plan4Flex. Omdat we ons allebei richten op uitzendbedrijven die werken met arbeidsmigranten, weten we wat er speelt in deze markt, waar de uitdagingen zitten en waar behoefte aan is.

Met het softwarepakket van Nocore en Plan4Flex regelen uitzendbureaus het werk, vervoer en huisvesting voor arbeidskrachten en verwerken zij eenvoudig de verloning en facturatie voor werknemers en klanten. Altijd conform cao-afspraken en onkostenregelingen. Zo ondersteun je je klanten en werknemers optimaal en werk je volgens de regels. Benieuwd naar meer? Neem dan contact met ons op.

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G