headerslide

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten

24-03-2023

In december 2022 is een Cao-akkoord bereikt over de cao voor uitzendkrachten. Deze overeenkomst is vanaf 2 januari 2023 ingegaan voor een duur van 1 jaar. Inmiddels zijn de definitieve cao-teksten door de ABU/NBBU gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2023 gaan er nog een aantal belangrijke wijzigingen in. Wat dit precies betekent lichten we in dit artikel verder toe.


Uitbreiding inlenersbeloning

De inlenersbeloning wordt verder uitgebreid met de volgende elementen:

 • Toeslagen: De uitzendkracht heeft recht op alle toeslagen;
 • Kostenvergoedingen: De inlenersbeloning wordt uitgebreid met alle kostenvergoedingen, ongeacht of deze vrij zijn van loonheffing. Premies kunnen daarnaast worden uitgekeerd volgens de geldende fiscale wetgeving, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.

Meer duidelijkheid over recht op transitievergoeding en langere periode om hier aanspraak op te maken

De uitzendkrachten krijgen meer duidelijkheid over een eventueel recht op de transitievergoeding en krijgt langer de tijd om daar aanspraak op te kunnen maken.

 • De uitzendkracht kan, bij niet uitbetalen, gedurende 12 maanden na eindigen uitzendovereenkomst een verzoek tot betaling bij de rechtbank indienen
 • De uitzendonderneming kan geen beroep doen op de vervaltermijn van drie maanden.
 • Dit gaat in op 1 april, dus het gaat om vergoedingen vanaf 1 januari!

Uitzendovereenkomst ten minste voor duur van vier weken

De uitzendovereenkomst die binnen een maand volgt op een eerdere uitzendovereenkomst in fase A/1-2 bij dezelfde opdrachtgever, moet ten minste voor de duur van vier weken worden aangegaan.

De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch in geval van een ziekmelding

Dit houdt in dat:

 • De uitzendovereenkomst tijdens de arbeidsongeschiktheid doorloopt tot de overeengekomen einddatum.
 • Bij ziek uit dienst de uitzendkracht in alle gevallen recht heeft op een aanvulling van de Ziektewet.

Voor de aanvulling op de ziektewetuitkering kan de uitzendonderneming een verzekering afsluiten of op andere wijze een voorziening treffen

De maximumpercentages die voor deze verzekering c.q. voorziening op het feitelijk loon van de uitzendkracht mogen worden ingehouden bedragen:

 • 0,30% voor Uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief)
 • 0,70% voor Uitzendbedrijven II (technisch en industrieel).

Voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 geldt één wachtdag zonder wachtdagcompensatie.

 

Uitspraak Hoge Raad 17 maart j.l. inzake ziek uit dienst’

De Hoge Raad heeft op 17 maart 2023 uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid van de fictie bij de beëindiging van de uitzendovereenkomst. Het gebruik van de fictie bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte is per direct nietig. De uitspraak heeft per direct, en tot de ingangsdatum van de nieuwe cao-afspraak over ziekte per 1 juli 2023, gevolgen voor het gebruik van de fictie in lopende en nieuwe contracten. Want u mag er bij ziekte van de uitzendkracht niet zomaar meer van uitgaan dat de opdrachtgever de opdracht wil beëindigen. Dat vereist vanaf nu een actieve handeling van de opdrachtgever.

De ABU en NBBU hebben hiervoor hun huidige modelovereenkomsten Fase A/1-2 met uitzendbeding op deze situatie aangepast. Deze aangepaste versies kunt u gebruiken voor het afsluiten van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding die lopen tot 1 juli 2023.

StIPP Pensioen: de wachttijd van acht weken vervalt per 1 juli 2023

Eind 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Hierin is opgenomen dat de wachttijd voor het opbouwen van pensioen vervalt. Dit betekent dat elke werknemer vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt. De huidige wachttijd van acht gewerkte weken komt dus te vervallen. Deze wijziging gaat naar verwachting op 1 juli 2023 in (onder voorbehoud van akkoord door Eerste Kamer).

Een aantal belangrijke zaken op een rijtje:

 • Alle werknemers van 21 jaar of ouder worden direct aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. De werknemer bouwt direct pensioen op en de werkgever gaat direct pensioenpremie betalen.
 • De werknemer die op 1 juli minder dan acht weken heeft gewerkt voor één uitzendonderneming, start per 1 juli 2023 met pensioen opbouwen in de Basisregeling.
 • Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basisregeling van StiPP verandert er niets.
 • Een nieuwe werknemer komt in de Plusregeling na een deelname in de Basisregeling van 52 gewerkte weken.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe cao uitzendkrachten 2023? Neem contact op met ABU/NBBU.

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G