headerslide

Complexe regelgeving voor uitzendbureaus in de arbeidsmigrantensector

19-01-2024

Rob van den Hoogen, BU directeur Nocore Flex: ”Nocore ondersteunt en faciliteert uitzendbureaus in de arbeidsmigrantensector bij de naleving van complexe wet- en regelgeving”

De politiek, de uitzendbranche en het Nederlandse bedrijfsleven zijn het erover eens: arbeidsmigratie is onmisbaar voor de Nederlandse economie. Onder andere voor het opvullen van personeelstekorten in allerlei sectoren, zoals de zorg. Daarnaast zijn extra handen nodig voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld om het tekort aan woningen aan te pakken en om stappen te maken in de energietransitie. Zonder arbeidsmigratie ontstaat er een te grote krapte op de arbeidsmarkt en zou Nederland stilvallen.

Naleving wet- en regelgeving in de uitzendbranche

Hoewel we dit belang onderschrijven zijn de omstandigheden van arbeidsmigranten niet altijd hoe ze moeten zijn. Zij hebben recht op goede leef- en werkomstandigheden, een eerlijke salaris, goede behandeling en fatsoenlijke woonruimte. Daarom is regelgeving en goede handhaving nodig om arbeidsmigranten te beschermen.

Rob van den Hoogen, sinds eind vorig jaar de nieuwe BU-directeur van Nocore Flex: ”Uitzendbureaus hebben een enorm belangrijke rol in het faciliteren van arbeidsmigranten in Nederland. Zij dienen aan deze strenge regelgeving te voldoen, maar dat schiet helaas wel eens tekort. Enerzijds door malafide praktijken van uitzendbureaus die de regels omzeilen, om geld te besparen. Anderzijds zijn er ook bureaus die door de complexiteit niet meer weten hoe zij het goed kunnen doen. Daarmee voldoen ze onbewust niet aan de regels.”

Specialist in de arbeidsmigrantensector

Een belangrijk speerpunt van Nocore is om uitzendbureaus in de arbeidsmigrantensector te ondersteunen. Rob: ”Zo zitten wij dichtbij het vuur van cao-wijzigingen en nieuwe wet- en regelgeving. Met de kennis en het specialisme wat we hebben opgebouwd zitten we direct aan tafel bij partijen die hierover gaan. Hierdoor zijn we direct betrokken en oefenen we invloed uit op de uiteindelijke totstandkoming van de regelgeving. Om onze klanten (uitzendbureaus) verder te faciliteren verwerken we de regelgeving direct in onze software. Dit helpt hen dus om volgens de regels te werken.”

Direct betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving

Dave Deckers, Product Owner bij Nocore, is lid van diverse klankbordgroepen voor softwareontwikkelaars. Daarnaast is hij direct betrokken bij cao-ontwikkelingen voor de software bij de ABU/NBBU. Ook was hij voormalig lid van Klankbordoverleg OSWO en draagt nog steeds actief bij aan vraagstukken die wij van de overheid ontvangen. Hij praat onder andere mee over de volgende onderwerpen:

  1. De inkomensgarantie
  2. Wet Aanpak Schijnconstructie (WAS), i.c.m. Netto Equivalent
  3. Extraterritoriale regeling (ET-regeling)

Wat houden deze wetten in, wat zijn de ontwikkelingen en op welke manier gaat Nocore hiermee om? Dat zetten we hieronder uiteen.

De inkomensgarantie: gegarandeerd loon bij eerste migratie naar Nederland

Een uitzendkracht heeft recht op de Inkomensgarantie wanneer hij in opdracht van of door een Nederlands uitzendbureau in het buitenland wordt geworven. Deze wet beoogt dat een uitzendkracht die voor de eerste keer voor de betreffende uitzendonderneming in Nederland komt werken met zekerheid een eerlijk salaris ontvangt. Dit betekent volgens de cao dat zij ten minste twee maanden lang recht hebben op het voltijds minimum maandloon.

Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon geïntroduceerd, waardoor het minimum maandloon komt te vallen. Dave: ”Hierdoor klopt de tekst in de huidige cao niet meer, want wat verstaan we nu dan onder een minimum maandloon? Tot op heden is er nog geen nieuw akkoord bereikt op de cao voor uitzendkrachten, dus bleef deze vraag liggen. Vanuit Nocore hebben we een voorstel gedaan voor een oplossing en het advies gegeven aan het ABU/NBBU om terug te vallen op de huidige tekst die in de wet is opgenomen (Staatscourant). Hierin wordt gesproken over een referentie maandloon. Op deze manier geven we concreet invulling aan de inkomensgarantie voor buitenlandse uitzendkrachten.”

Dave vult verder aan: ”we zorgen er daarnaast voor dat deze oplossing is geïmplementeerd in ons softwarepakket waarmee uitzendbureaus de verloning voor uitzendkrachten kunnen digitaliseren en automatiseren. Zij hebben eenvoudig inzage en krijgen een geautomatiseerde melding in onze software wanneer arbeidsmigranten recht hebben op een nabetaling gedurende deze twee maanden.”

Wet Aanpak Schijnconstructie (WAS), i.c.m. Netto Equivalent

Werkgevers kunnen door schijnconstructies regels voor minimumloon of cao-loon omzeilen, door bijvoorbeeld onterechte kosten, zoals maaltijd- en verzekeringskosten, in te houden op het salaris. De Wet Aanpak Schijnconstructie voorkomt dat werknemers (en daarmee dus ook arbeidsmigranten in dienst van een Nederlands uitzendbureau) minder betaald krijgen dan waar zij recht op hebben. Naast bescherming op onderbetaling voor werknemers wordt hiermee ook de concurrentie tussen werkgevers eerlijker.

Dave: ”in naleving van deze wet betalen uitzendbureaus hun uitzendkrachten het volledige minimumloon. Op het Wettelijk Minimumloon (WML) mogen alleen de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden inhouden. Voor huisvesting betekent dit bijvoorbeeld een maximum van 25% van het WML. Deze zaken kunnen uitzendbureaus volledig geautomatiseerd berekenen en toepassen in de Nocore software.”

Extraterritoriale regeling (ET-regeling)

De ET-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Met deze regeling hebben werknemers een belastingvrijstelling voor extra kosten die zij maken doordat zij in Nederland werken, zoals reis- en verblijfskosten. Zij worden dus gecompenseerd in dubbele lasten. Op deze manier kunnen zij een tijdelijke betrekking nemen in Nederland én hun woning in hun thuisland behouden, zodat zij eenvoudig kunnen terugkeren wanneer het werk in Nederland klaar is.

Momenteel zijn er nog discussies gaande over mogelijke aanpassingen in de ET-regeling. Dave: ”Vanuit Nocore zijn we als softwareontwikkelaar bij dit onderwerp betrokken. Wij houden onze klanten op de hoogte van de ontwikkelingen en de impact daarvan op hun bedrijfsvoering. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de uitruilmogelijkheden zoals opgenomen in de ET-regeling optimaal en geautomatiseerd worden toegepast in onze software. Dit faciliteren we onder meer door de meest geavanceerde koppeling met Plan4Flex.”

Hoe gaat Nocore hier in de toekomst mee om?

Als leverancier van softwareproducten- en diensten blijven we continu in beweging. Rob: ”We passen onze bestaande software voortdurend aan naar de nieuwste standaarden. Geautomatiseerde toepassing van wet- en regelgeving is en blijft daarbij een belangrijk speerpunt. Dit blijven we in zowel de huidige als in nieuwe softwareproducten verwerken om uitzendbureaus hierin te faciliteren.”

Wet- en regelgeving slim verwerkt in nieuwe loonengine

Een softwareproduct dat Nocore momenteel ontwikkelt is een compleet nieuwe loonengine. Dave: ”Het is de bedoeling dat deze loonengine dé loonverwerkingssoftware gaat worden voor al onze softwareproducten. De tool bevat de nieuwste technieken voor het berekenen en verwerken van lonen voor uitzendkrachten. De (voorlopige) loonberekeningen die gebruikers hiermee kunnen maken en loonstroken die eruit worden getrokken zijn duidelijk opgebouwd en laten zien welke onderdelen in de totstandkoming van de loonberekening zijn meegenomen, zoals de cao-regels. We verwerken op een slimme manier de complexiteit aan regelgeving, zodat dit beter uitlegbaar wordt.”

Klanten mee laten praten

”We betrekken onze klanten actief bij deze ontwikkelingen”, vult Rob verder aan. ”Zo hebben we periodiek een klankbordoverleg met een geselecteerde groep klanten. De ontwikkelingen in de complexe wet- en regelgeving in de arbeidsmigrantensector en op welke manier dit is verwerkt in onze software is hierin een belangrijk onderwerp. Daarnaast hebben we een werkgroep opgesteld om klanten mee te nemen en mee te laten praten in de ontwikkeling van de nieuwe loonengine. Dit zorgt ervoor dat de software daadwerkelijk voldoet aan de eisen en wensen van onze klanten.”

Nieuwsgierig naar onze software en wilt u meer informatie hoe wij u verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G